Franciscus Krafft

Het imposante historische centrum van de Vlaamse stad Gent wordt gedomineerd door drie torens: die van de Sint-Baafs kathedraal, van het Belfort en van de Sint-Niklaas. De eerstgenoemde is de bisschopskerk van Gent, een centrum van macht dus. Dergelijke plaatsen, waar wereldlijke of kerkelijke macht zich concentreert, zijn vaak ook prestigieuze plaatsen om als musicus werkzaam te zijn. Een belangrijke functie in de kathedraal van Gent was die van kapelmeester. De kapelmeester was belast met het muziekonderwijs aan de koralen, de koorknapen. Deze jonge zangers woonden samen met de kapelmeester in het koralenhuis en hadden een streng dagprogramma met muziekonderricht en liturgische diensten. Totdat ze de baard in de keel kregen. Dan gingen ze van de koorschool af. Daarnaast had de kapelmeester de leiding over koor en orkest van de kerk, en werd hij geacht nieuwe liturgische muziek te componeren.


Sint-Baafskathedraal te Gent

Sint-Baafskathedraal te Gent

Het waren uiteraard niet de eersten de besten die dergelijke functies mochten bekleden. Toch zijn de meesten van hen al lang vergeten; sommigen echter ten onrechte. In het archief van de Sint-Baafskathedraal worden meer dan honderddertig composities van de laatste achttiende-eewse kapelmeester bewaard. Hoewel u hem ook kunt tegenkomen als “Frans-Joseph Krafft”, was zijn naam Franciscus Krafft. Wie ooit in achttiende-eeuwse archieven naar sporen van een bepaald persoon heeft gezocht, kan begrijpen waarom zulke verwarringen ontstaan. Archiefmateriaal is vaak fragmentarisch en inconsistent. Soms worden daardoor ten onrechte personen met elkaar vereenzelvigd.

In 1769 werd Franciscus Krafft aangenomen als kapelmeester van de Stint-Baafs. Hij was toen 40 jaar oud. Voordien was hij in Brussel werkzaam, waar hij een goede reputatie had opgebouwd. Zijn werken kenden een behoorlijke verspreiding. In archieven van verschillende belangrijke kerken in de Zuiderlijke Nederlanden zijn composities van hem terug te vinden. Het betreft psalmmotetten, miscomposities, een requiem, litaniën, etc. Ook is bekend dat hij opera’s heeft geschreven.

Het is door een recente cd-opname en door uitgaven van enkele van zijn werken dat Kraffts muziek toegankelijk is geworden voor een groter publiek. Dat is een verrijking, want het zijn zeer aangename en kundig gecomponeerde werken. Op de cd-opname zijn twee psalmmotetten uit 1766 te beluisteren: De Profundis (mp3bron
Frans-Joseph Krafft: De Profundis, Levavi Oculos Meos
Frans-Joseph Krafft: De Profundis, Levavi Oculos Meos. Door: Il Fondamento, La Sfera del Canto, Paul Dombrecht (Passacaille 934)

Meer info: Bol.com of Amazon.com
)
en Levavi Oculos Meos (mp3bron
Frans-Joseph Krafft: De Profundis, Levavi Oculos Meos
Frans-Joseph Krafft: De Profundis, Levavi Oculos Meos. Door: Il Fondamento, La Sfera del Canto, Paul Dombrecht (Passacaille 934)

Meer info: Bol.com of Amazon.com
)
. Krafft heeft de tekst van de psalm onderverdeeld in delen die door koor of door één of meer solisten worden gezongen. Deze worden begeleid door een vrij omvangrijk orkest.

Aan het eind van de eeuw brak voor Krafft een minder gelukkige periode aan. In 1793 nam hij ontslag, waarschijnlijk wegens problemen met zijn gezondheid. In de Franse tijd verslechterden bovendien de arbeidsomstandigheden van kerkmusici dramatisch. Vanaf 1794 kon het kapittel van de Sint-Baafs de musici niet meer te betalen, waardoor er van het koor en orkest niet veel overbleef. In 1795 overleed Franciscus Krafft, vier dagen na het gereedkomen van zijn laatste compositie In exitu Israel.

Aanbevolen cd’s

Frans-Joseph Krafft: De Profundis, Levavi Oculos Meos
Frans-Joseph Krafft: De Profundis, Levavi Oculos Meos. Door: Il Fondamento, La Sfera del Canto, Paul Dombrecht (Passacaille 934)

Meer info: Bol.com of Amazon.com

Aanbevolen boeken en bladmuziek

Bruno Bouckaert (red.), musicerende engelen - bijdragen over het muzikaal erfgoed van de Gentse Sint-Baafskathedraal
Bruno Bouckaert (red.), musicerende engelen – bijdragen over het muzikaal erfgoed van de Gentse Sint-Baafskathedraal. ISBN 9074311547.